Mimořádná opatření

Od 1.9.2020 je třeba z důvodu šíření koronaviru nutno dodržovat tyto zásady:

Vstup do mateřské školy:

 • Při vstupu do školy, popř. do dětské šatny si rodič použije na ruce dezinfekcí sobě i dítěti. Dítě si po předání učitelce omyje ruce mýdlem a čistou vodou (dezinfekce je umístěna u vchodových dveří). Rodiče zajistí, aby se dítě samo nedotýkalo připravených rozprašovačů.
 • Dítě do mateřské školy přivádí pouze jeden zákonný zástupce či jiná doprovázející osoba. V prostorách školy se zdržuje s dítětem po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a jeho předání učitelce nebo vyzvednutí od učitelky.
 • Zákonný zástupce či jiný doprovod má ústa a nos překrytý rouškou.
 • Zákonný zástupce si dítě vyzvedává v příslušné třídě, popřípadě na školním hřišti,nebo v parku. Zde může být dospělý bez roušky.
 • Zákonný zástupce neprodleně sdělí učitelce případné změny v telefonních kontaktech pro případ, že by bylo potřeba zákonného zástupce informovat o zdravotním stavu dítěte.
 • Do školy nesmí vstoupit žádné osoby, které vykazují příznaky infekčního onemocnění.

Školní stravování

Školní stravování je poskytováno bez omezení pouze se zvýšenou péčí o hygienu rukou.

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID 19

Příznaky infekčního onemocnění:

 • Zvýšená teplota nad 37 °C, horečka
 • Kašel
 • Rýma
 • Dušnost
 • Bolest v krku
 • Bolest hlavy
 • Bolest svalů a kloubů
 • Ztráta chuti či čichu

V případě zjištění některých z příznaků škola postupuje takto:

Příznaky již při příchodu dítěte do MŠ:

Dítě s příznaky onemocnění nebude do MŠ přijato. Poté zákonný zástupce neprodleně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Příznaky v průběhu dne:

V případě, že, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění, má škola povinnost zajistit oddělení dítěte od ostatních dětí, určit k němu dospělou osobu, a to po dobu nezbytně nutnou. Zákonný zástupce si na základě informace od třídní učitelky nebo ředitelky neprodleně dítě vyzvedne. Poté zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Příznaku u zaměstnance školy:

V případě, že zaměstnanec se projeví příznaky na onemocní COVID 19, v nejkratším možném čase a s použitím roušky opustí školu.

Chronická onemocnění:

V případě, že dítě nebo zaměstnanec trpí chronickým onemocněním (rýma, kašel), může do budovy školy vstoupit  pouze pokud tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro dorost a děti (u dítěte) nebo praktický lékař či poskytovatel pracovně lékařských služeb (u zaměstnanců školy).