Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku

Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, příspěvková organizace,                                                                           tel. +420 779 971071,  e-mail: zssanov@gmail.com  , DS: io9k2v

http://www.skolasanov.cz

ROZHODNUTÍ o přijetí/odkladu žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Č.j.: ZŠMŠŠOP 041/2022

Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, zastoupená ředitelkou školy rozhodla podle ustanovení § 46, odst.1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022., následovně:      

Seznam uchazečů se zveřejňuje pod přiděleným číslem:  

Poř.čísloPřidělené číslo(č.j.)Výsledek zápisu
01.ZŠ 2022/22001Zapsán do 1. ročníku
02.ZŠ 2022/22002Zapsán do 1. ročníku
03.ZŠ 2022/22003Zapsán do 1. ročníku
04.ZŠ 2022/22004Zapsán do 1. ročníku
05.ZŠ 2022/22005Zapsán do 1. ročníku
06.ZŠ 2022/22006Zapsán do 1. ročníku
07.ZŠ 2022/22007Zapsán do 1. ročníku
08.ZŠ 2022/22008Zapsán do 1. ročníku
09.ZŠ 2022/22009Zapsán do 1. ročníku
10.ZŠ 2022/22010Zapsán do 1. ročníku
11.ZŠ 2022/22011Zapsán do 1. ročníku
12.ZŠ 2022/22012Zapsán do 1. ročníku
13.ZŠ 2022/22013Zapsán do 1. ročníku
14.ZŠ 2022/22014Zapsán do 1. ročníku
15.ZŠ 2022/22017Zapsán do 3. ročníku
   

Poučení:                                                                                                                                                

 Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, odbor školství mládeže a tělovýchovy. Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do 1. a 3. ročníku základního vzdělávání pod přidělenými registračními čísly bylo vyvěšeno na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.skolasanov.cz  dne 27.4.2022.

DĚKUJEME RODIČŮM, KTEŘÍ ZAPSALI SVOJE DĚTI DO 1. ROČNÍKU I OSTATNÍCH ROČNÍKŮ NAŠÍ ŠKOLY. Těšíme se na Vás.

V Šanově  27.4.2022            Mgr. Bohumila Koutecká, ředitelka