Výsledky přijímacího řízení:

Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, tel. +420 779 971071,e-mail:zssanov@gmail.com, DS: io9k2v, http://www.skolasanov.cz

ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, zastoupená ředitelkou školy rozhodla podle ustanovení § 46, odst.1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023., následovně:                                                                                                                           

Seznam dětí se zveřejňuje pod správním číslem:  

Poř.čísloPřidělené číslo(č.j.)Výsledek zápisu
01.MŠ 2022/001Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2022
02.MŠ 2022/002Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2022
03.MŠ 2022/003Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2022
04.MŠ 2022/004Zapsán do MŠ Šanov 119,  od 1.9.2022
05.MŠ 2022/005Nezapsán do MŠ Šanov 119
06.MŠ 2022/006Zapsán do MŠ Šanov 119, od 25.8.2022
07.  
08.  
09.  
10.  

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91, 270 31 Senomaty, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, odbor školství mládeže a tělovýchovy. Rozhodnutí obsahující seznam přijatých žáků do předškolního vzdělávání pod přidělenými správními čísly bylo vyvěšeno na úřední desce školy a elektronické vývěsce na webových stránkách školy www.skolasanov.cz  dne 26. 5. 2022. DĚKUJEME RODIČŮM, KTEŘÍ ZAPSALI SVOJE DĚTI DO NAŠÍ MŠ. DOUFÁME, ŽE SE BUDE DĚTEM VE ŠKOLCE LÍBIT A ŽE V BUDOUCNU BUDOU I NADÁLE NAŠIMI ŽÁKY. TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023.           

V Šanově: 26.5.2022                                         Mgr. Bohumila Koutecká, ředitelka