Zápis do 1.ročníku ZŠ

Rodičům předškoláků

Zápis do 1. a 5. ročníku ZŠ

pro školní rok 2020/2021 se určuje na den:             

16. 4. 2021 PÁTEK od 13:00 hodin do 18:00 hodin v učebně 1. ročníku – přízemí – nová budova

Zápis se bude konat v rámci vládních opatření a rozhodnutím MŠMT. V současné době není upřesněn způsob účasti dětí a zákonných zástupců. Prosím sledujte informace na našem webu školy.

Vede: Mgr. Iva Cafourková, Mgr. Martina Němcová a ředitelka školy Mgr. Bohumila Koutecká.

Upozornění pro rodiče/zákonné zástupce žáků:

1. Zapisují se děti, které do 31.8. 2021 dosáhnou 6 let.
2. K zápisu elektronickou cestou musí rodiče/zákonní zástupci, zaslat, doložit i žádost o odklad, pokud chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
3. O odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž dítěti nastane povinnost školní docházky.
4. S žádostí o odklad zároveň předkládá doporučení příslušného školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa. (tedy 2 dokumenty)

3. Rodiče/zákonní zástupci zapisují své dítě -s /bez jeho přítomnosti s ohledem na vyhlášený stav nouze, který dosud není znám.

4. Rodiče/zákonní zástupci k dokumentům k zápisu přiloží kopii občanského průkazu, kopii rodného listu dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.(kopie lze získat ve škole)

5. K žádosti je nutné doložit písemný souhlas podepsaný druhým zákonným zástupcem, že souhlasí se zápisem dítěte do prvního ročníku.

Formulář – přihláška dítěte k zápisu do 1. ročníku

Žádost o odklad školní docházky

Postup při přijetí žáka do 1. ročníku / při odkladu povinné školní docházky

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku

Škola dětem a rodičům nabízí:

– rodinnou atmosféru menší školy, individuální péči

– školní družinu s velmi nízkým poplatkem 50 Kč/ měsíc a stálými skupinami

– mimoškolní aktivita dětí – kroužky- keramický, sportovní, logopedický- Povídálek, hudební ZUŠ ve škole, čtenářský klub, školní + obecní knihovna

– třídní kolektivy s nižším počtem žáků umožňující individuální přístup učitele a klidnější atmosféru školního prostředí

– velké přestávky trávené v tělocvičně pohybem, ve školní knihovně, na hřišti

– pro děti s podpůrnými opatřeními zajišťujeme pomoc speciální pedagožky a asistentů ve výuce  

– dohled starších žáků během polední přestávky a jejich patronáty nad žáky 1. ročníku

– od 7. ročníku výuka německého jazyka

– vybavenou učebnu ICT, využívanou pro výuku žáků, práce na platformě Teams

– učebny s audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi a dataprojektory

– nové moderní školní hřiště s umělým povrchem, využívání fotbalového hřiště

– levné a velmi chutné stravování rodinného typu – obědy, výběr ze 2 chodů

– dopolední školní svačinky (za velmi příjemnou cenu) pro žáky 1.-9. ročníku ZŠ

– zdarma ovoce, zeleninu, mléčné výrobky každý týden pro žáky 1. i 2. stupně (účast v projektu Ovoce do škol, Mléko do škol)

PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT I S DĚTMI – PŘÍMO DO VYUČOVÁNÍ
kdykoli po dohodě nebo na den otevřených dveří ( pandemická situace v současné době neumožňuje)

14.2.2020 – Den otevřených dveří – ukázky výuky od 8:00-16:00 hodin – pandemická situace neumožnila

Setkání rodičů s vedením školy, podání informací – pouze jednotlivci po domluvě – kdykoli – volejte – těšíme se na Vás…


Co můžete ještě potřebovat:

Náměty pro rodiče budoucích prvňáčků

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Co by měl budoucí prvňák umět